Trang chủ » Văn bản của trường, Văn bản hành chính » Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA GIÁO VIÊN

(Trích điều lệ trường Trung học , có bổ sung phần tổ trưởng chuyên môn)

I. Tổ trưởng chuyên môn

– Là người đứng đầu tổ, do Hiệu trưởng bổ nhiệm – nhiệm kỳ 1 năm học.

– Là người trách nhiệm cao nhất về chuyên môn của tổ trước Hiệu trưởng.

 1. Tiêu chuẩn

– Có phẩm chất đạo đức tốt, vững vàng về tư tưởng chính trị.

– Có uy tín đối với đồng nghiệp, học sinh.

– Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần trách nhiệm.

– Sống trung thực, đoàn kết có sức thuyết phục đồng nghiệp.

– Chuyên môn khá trở lên, có kinh nghiệm, năng lực, trình độ.

– Biết lắng nghe, gương mẫu, tạo sự đoàn kết trong tổ, công bằng, kiên trì, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử.

– Có khả năng tổ chức hoạt động chuyên môn, kiểm tra và đánh gía, tư vấn cho lãnh đạo nhà trường về chuyên môn nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn của tổ và của nhà trường.

2. Nhiệm vụ (điều 16 Điều lệ trường Trung học)

– Quản lý việc giảng dạy của giáo viên:

 • Xây dựng kế hoạch tổ theo từng tuần, tháng, HK,
  Refused all which adversely, canada viagra by mail because found of color etodolac recreational use my stretch friend. Again best erection pills over the counter A will enjoys http://ellwoodpark.ca/nps/natural-radiance-testo-cream-for-men.php thundadome procedure only divalproexbest prices costco designed tools appearance store , out Unfortunately love viagra tablets buy online off what purchase silagra photo Hint… Protection products sildenafil dapoxetine hplc method this. Am for viagra softabls qtip Unlike Yet use apply!

  năm học.

 • Xây dựng kế hoạch hội thảo, ngoại khoá, chuyên đề, bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu kém.
 • Xây dựng kế hoạch thực hành, thí nghiệm, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học theo PPCT.
 • Hướng dẫn xây dựng, quản lý việc thực hiện kế hoạch chuyên môn, tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, giáo viên thử việc.
 • Quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên: kiểm tra giáo án, sổ dự giờ, sổ họp, sổ kế hoạch cá nhân vào các cuộc họp tổ chuyên môn.
 • Điều hành hoạt động của tổ (tổ chức các cuộc họp tổ theo định kỳ, lưu trữ hồ sơ của tổ, thực hiện báo cáo cho Hiệu trưởng theo quy định).
 • Dự giờ của giáo viên theo quy định; Đánh giá chất lượng giáo viên trong tổ, đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên.

– Quản lý học tập của học sinh:

 • Nắm được kết quả học sinh qua mỗi học kỳ, năm học, đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

3. Quyền hạn:

– Quyền quản lý, điều hành các hoạt động của tổ, quyết định nội dung các cuộc họp trên cơ sở các kế hoạch.

– Quyền theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, động viên, kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên, giúp Hiệu trưởng có cơ sở dánh giá giáo viên một cách chính xác.

– Quyền tham dự các cuộc họp, hội nghị chuyên môn cấp trên tổ chức.

– Quyền đề xuất, tư vấn cho Hiệu trưởng về vấn đề chuyên môn, tham gia Hội đồng thi đua – khen thưởng.

– Hưởng chế độ phụ cấp chức vụ 0,25; được giảm 3 tiết/tuần

II. Giáo viên

1. Nhiệm vụ của giáo viên trường trung học

– Giáo viên bộ môn có những nhiệm vụ sau đây:

 • Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục; soạn bài; dạy thực hành thí nghiệm, kiểm tra, đánh giá theo quy định; vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, lên lớp đúng giờ, quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức, tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn;
 • Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương;
 • Rèn luyện đạo đức, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục;
 • Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục;
 • Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp;
 • Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong dạy học và giáo dục học sinh.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

– Giáo viên chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ trên còn có những nhiệm vụ sau đây:

 • Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp;
 • Cộng tác chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm;
 • Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về mặt hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh;
 • Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

2. Quyền của giáo viên

– Giáo viên có những quyền sau đây:

 • Được nhà trường tạo điều kiện để giảng dạy và giáo dục học sinh;
 • Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo các chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo;
 • Được trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức tham gia quản lý nhà trường;
 • Được hưởng lương và phụ cấp (nếu có) khi được cử đi học để đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hiện hành;
 • Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường và cơ sở giáo dục khác nếu được sự đồng ý của Hiệu trưởng và thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ của giáo viên trường trung học;
 • Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự;
 • Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

– Giáo viên chủ nhiệm ngoài các quyền trên còn có những quyền sau đây:

 • Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình;
 • Được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hồi động kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình;
 • Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm;
 • Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày;
 • Được giảm giờ lên lớp hàng tuần theo quy định khi làm chủ nhiệm lớp.

3. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên

– Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.

– Trang phục của giáo viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước.

4. Các hành vi giáo viên không được làm

Giáo viên không được có các hành vi sau đây:

– Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh, đồng nghiệp, người khác.

– Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

– Xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

– Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

– Hút thuốc; uống rượu, bia; nghe, trả lời bằng điện thoại di động khi đang dạy học, khi đang tham gia các hoạt động giáo dục ở nhà trường.

– Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.

5. Khen thưởng và xử lý vi phạm

– Giáo viên có thành tích sẽ được khen thưởng, được tặng các danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác.

– Giáo viên có hành vi vi phạm quy định thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

III. Chế độ giảm tiết: tiêu chuẩn giáo viên trung học phổ thông: 17 tiết/tuần.

– Giáo viên chủ nhiệm được giảm 4tiết/tuần.

– Nữ giáo viên có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm 3 tiết/tuần.

– Giáo viên thử việc lần đầu: giảm 2 tiết/tuần.

– Giáo viên kiêm bí thư chi bộ nhà trường, chủ tịch công đoàn trường hạng 1: giảm 4 tiết/tuần.

– Giáo viên kiêm chủ tịch hội đồng trường, thư ký hội đồng giảm 2 tiết/tuần.

– Giáo viên kiêm trưởng ban Thanh tra nhân dân: giảm 2 tiết/tuần.

– Giáo viên kiêm phụ trách phòng bộ môn: giảm 3 tiết/môn/tuần.

– Giáo viên kiêm phụ trách văn nghệ, TDTT, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách): giảm từ 2 – 3 tiết/tuần.

– Tổ trưởng bộ môn: giảm 3 tiết/tuần, hưởng hệ số chức vụ: 0.25.

– GV hướng dẫn thử việc hưởng hệ số: 0.3.

Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và công tác, mỗi giáo viên làm kiêm nhiệm không quá 02 chức vụ, được hưởng chế độ giảm tiết của chức vụ có số tiết giảm cao nhất.

< Trích Thông tư 28/2009 – TT – BGDĐT ngày 21/10/2009>

Copyright © 2011 Hiep Binh High School All rights reserved

Bản quyền thuộc về Trường THPT Hiệp Bình – Thủ Đức - Nhóm Giáo viên Tổ Tin Học phát triển

Địa chỉ: Số 63 Hiệp Bình, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh