Trang chủ » Thi - Tuyển sinh, Tin tức - Sự kiện » [TB] Về việc phúc khảo bài thi kỳ thi nghề Phổ thông cấp THPT năm học 2014-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số : 1833 / GDĐT-TrH                        TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2015

Về việc phúc khảo bài thi kỳ thi nghề

Phổ thông cấp THPT năm học 2014-2015

 

Kính gửi :

  • Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;
  • Giám đốc các TT.GDTX;
  • Giám đốc TT.KTTH-HN các quận, huyện.

 

Căn cứ công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận Nghề phổ thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phúc khảo điểm bài thi kỳ thi nghề phổ thông cấp THPT năm học 2014 – 2015 như sau:

 


THỜI GIAN
NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐỊA ĐIỂM
22.6.2015

đến 4.7.2015

– Nhận đơn xin phúc khảo (theo mẫu) Các trường THPT, các TT.GDTX, TTKTTHHN các quận huyện.
6.7.2015 – Nộp danh sách xin phúc khảo về Phòng Giáo dục Trung học (theo mẫu) Hạn chót các đơn vị nộp bảng tổng hợp DS và đơn xin phúc khảo về Sở GD&ĐT.
14.7.2015

 

– Hội đồng phúc khảo làm việc Hội đồng phúc khảo.
25.7.2015 – Tổng kết Hội đồng phúc khảo.

– Công bố kết quả phúc khảo.

Hội đồng phúc khảo.

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo bộ phận có liên quan triển khai kế hoạch đúng tiến độ để đảm bảo quyền lợi của học sinh./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Giám đốc “để báo cáo”;

– Lưu: VP, GDTrH.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

  Nguyễn Văn Hiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 16/ 5/ 2015

 

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo điểm bài thi kỳ thi nghề phổ thông cấp THPT

 

Họ và tên thí sinh:…………………………………………………………………..

Sinh ngày………… tháng…………. năm……………Tại :………………………………

Học sinh trường …………………………. Quận, huyện:………………………….

Đã dự thi nghề phổ thông cấp THPT tại Hội đồng thi:……………………………..

Dự thi nghề:………….. Số báo danh…. ………………Phòng thi số:…………………

Xin phúc khảo:

Môn (nghề) dự thi Điểm thi Đánh dấu (X) vào ô xin phúc khảo
Lý thuyết Thực hành Lý thuyết Thực hành

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2015

Thí sinh ký tên

(ghi rõ họ tên)

 

 

 

Đơn vị:……………………….

 DANH SÁCH HỌC SINH XIN PHÚC KHẢO BÀI THI NGHỀ PHỔ THÔNG CẤP THPT

KHÓA NGÀY 16/ 5/ 2015

 

STT Họ và tên HS

 

Hội đồng thi Phòng thi

 

SBD

 

Nghề dự thi

 

Xin phúc khảo điểm thi Ghi chú

 

 Lý thuyết Thực hành
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

(đánh dấu x vào ô tương ứng cột phúc khảo lý thuyết, thực hành)

 

 

Người lập bảng                                                                                   Thủ trưởng đơn vị

(ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Copyright © 2011 Hiep Binh High School All rights reserved

Bản quyền thuộc về Trường THPT Hiệp Bình – Thủ Đức - Nhóm Giáo viên Tổ Tin Học phát triển

Địa chỉ: Số 63 Hiệp Bình, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh